VÝTVARNÁ DÍLNA pro výstavu KOMUNIKACE 1989 na Letné pro 7. – 9. listopadu 2019

Lektor: František Topinka

Kapacita: 1 třída, 15 až 25 žáků/studentů, délka workshopu: 90 minut rezervace@bubny.org; andrea@bubny.org

V okamžiku, kdy jsou kontrolovány informační kanály a není tak možné být objektivně informován, tak je potřeba tvořit vlastní strukturu sdělování informací. Pokud mají mít informace masový dopad, pak je potřeba s nimi vstoupit do veřejného prostoru. V dané době jím byla ulice s výkladními skříněmi, ploty, stěnami i nástěnkami, kde se nacházely vylepené texty, plakáty.

Dnes jsou pro tyto účely hojně využívány tzv. sociální sítě. Jejich nebezpečí ale tkví

v opačném extrému. Neboť jejich uživatelé mohou čerpat informace jen ze svého okruhu, tzv. bubliny. Pak by na tom byli stejně, jako když jsou informováni jen z jednoho kontrolovaného zdroje. V dobách roku 1989 to byl jedině veřejný prostor ulice, který nabízel masový (objektivní) „zásah“ sdílení zveřejněné informace.

Klíčová slova: zpráva, propaganda, proklamace, heslo, motto, tweet, zeď, mural art, street art, angažované umění, grafický design, diy.

3 druhy výtvarných dílen. Odlišují se od sebe použitou technikou. Jedná se o dílny: Práce s textem; Plakát; Zeď/Mural. Jednotlivé dílny jsou níže popsány včetně způsobu provedení a soupisu materiálu.

Mohou být nabízeny jednotlivě nebo dohromady. Kombinace se nejlépe hodí u dílen PLAKÁT a ZEĎ.

1/ PRÁCE S TEXTEM

Pokud se dnes rozsáhlejší i krátké texty mohou šířit internetem v podobě mailů, textů na webových stránkách, nebo jako komentář, či tzv. „tweet“, tak v době PŘEDinternetové to byl jedině papír popsaný na psacím stroji a rozmnožený cyklostylem, případně na xeroxu.

Vyjádřete svůj názor na téma výstavy, svou reflexi tehdejších událostí krátkou zprávou napsanou na psacím stroji. Její délka nesmí přesáhnout 280 znaků. Text odstřihněte a nalepte na určené místo. Sdı́lejte ho tak s ostatními. Kopii vašı́ zprávy si vezměte domů na památku.

Klíčová slova: komentář, tweet, SMS, samizdat, reflexe, reakce…

V případě školního kolektivu motivace skrze význam krátkých textových zpráv a twitteru v současnosti. Připomenutí možností šíření myšlenek v minulosti.

2/ PLAKÁT

Medium působíci svou vizualitou jako (vý)křik, který chce strhnout naší pozornost.

Námětem v naší dı́lně jsou především nadčasové pojmy, jejich platnost je trvalá nebo aktuálnı́ítaké v dnešnı́ době. Také dobová hesla a atributy „Sametu“, jako jsou V-victory nebo klı́če. Další možností je upozornit na kulaté výročí události.

POJMY: Svoboda, Hrdost, V-victory-vítězství, 1989-2019, 30 let,

Klíčová slova: Symbol, kompozice na střed, kompozice dělením plochy – řezem diagonálně, vodorovně nebo svisle, kontrast, pozitiv, negativ, posun, font, minuska, verzálka, linie, plocha

  1. LETAXK (A4 nebo A3) – Práce jednotlivce, který řeší vybrané téma na ploše zvolené velikosti využitím kresby a ručně psaného písma nebo písma napsaného podle šablony. Výsledkem – konečným produktem je plakát „přetisknutý“ přes uhlový papı́r. Nejen ukázka dobových možností kopírování, ale také grafický výraz
  2. VELKOFORMÁTOVÝ PLAKÁT – V případě školního kolektivu práce ve skupinách (2 až 3 osoby na 1 plakát), práce s šablonou, písmem podle šablon nebo dle kaligrafického vzorníku.

(Plakáty z časů Sametové revoluce)

3/ ZEĎ/Mural (Lennonova stěna) – prostor pro veřejnou komunikaci, obraz jako apel.

V českém prostředı́ byl do značné míry ojedinělým úkazem příklad Lennonovy zdi. Zeď ohraničující pozemek Velkopřevorství řádu Maltézských rytířů na Malé Straně se po smrti Johna Lennona na konci roku 1980 stala spontánním pietním místem, které upomínalo nejen na tuto osobu. To bylo důvodem k častým zásahům bezpečnostních složek, které zeď přetřely a tím skryly všechny namalované obrazy a nápisy. Postupem času se zeď stala známou a dı́ky tomu neustále obnovovanou galerií i připomínkou touhy po svobodě nejen uměleckého vyjádřenı́.

Jinde ve světě je tento koncept tvorby obrazů ve veřejném prostoru známý jako MURAL ART. Autoři obrazů se na zdech vyjadřují často k politickým a sociálním tématům, proti nesvobodě náboženské nebo národnostní.

Legendární se stala Berlínská zeď, která ale není zdaleka jediným místem. Další se nachází vždy

v oblastech exponovaného neklidu. Severní Irsko (Belfast, Derry) , Izraelsko- palestinská hranice a především pak latinskoamerické státy, kde má mural letitou tradici.

Místo: stěna v rámci expozice výstavy Komunikace89

Metodika: V obou případech kolektivní práce (4-5osob), které si připraví skicu po motivačním úvodu. Podle skicy realizují připravený nápad. Čı́m je skupina početnější, tím je plocha

k realizaci menší. Výsledný obraz může a nemusí být s textem (heslo, motto, citát). Je vlastně vhodnější, aby to byla více ilustrace vybraného námětu.

V případě početné třídy je možné kolektiv rozdělit tak, aby část pracovala na plakátu a část tvořila Mural.

Ukázka (Berlínská zeď, hraniční zeď v Izraeli)